Gdzie sporządzić akt notarialny

Co do zasady wszystkie akty notarialne sporządzane są przez notariusza, w jego kancelarii i w jego obecności. Jednak od tej zasady obowiązuje kilka wyjątków, a i nie każdy dokument jest aktem prawnym. Kiedy się zdecydować na akt notarialny i gdzie go sporządzić?

Czym jest akt notarialny

Akty notarialne to pewna forma czynności notarialnej, uznawanej za jedną z najważniejszych. Każdy akt notarialny służy do potwierdzenia zdarzenia prawnego lub czynności prawnej, przy czym niektórych zdarzeniach akt prawny jest niezbędny, aby potwierdzić zaistnienie zdarzenia prawnego lub prawnej czynności.

Według polskiego prawa akty notarialne muszą być sporządzane w języku polskim, przy zachowaniu zasady jedności miejsca, akcji i czasu. W czasie jego sporządzania konieczna jest osoba notariusza, choć w określonych sytuacjach za sporządzenie aktu notarialnego odpowiadają także upoważnieni urzędnicy państwowi lub instytucje.

Akt notarialny powinien zawierać wcześniejsze oświadczenia woli każdej ze stron, przy czym notariusz pomaga w zredagowaniu oświadczeń, następnie spisuje je, odczytuje a na końcu wraz z każdą ze stron – także podpisuje.

Jaką formę musi mieć akt notarialny

Każdy akt notarialny musi mieć formę sformalizowanego dokumentu, złożonego z pięciu części. Akt rozpoczyna data i miejsce jego zawarcia, ale również dane osób, które są stronami. Ich tożsamość sprawdza notariusz, który potwierdza to w akcie notarialnym.

Po części zasadniczej aktu, w której spisane są oświadczenia woli każdej ze stron, następuje część, w której spisane są wszelkie opłaty, w tym taksa notarialna czy podatek. Dokument kończy oświadczenie, podpisane przez obie strony oraz notariusza, w którym strony potwierdzają, że akt został odczytany, przyjęty i podpisany.

Przy wielu zdarzeniach prawnych akt notarialny jest konieczny, jednak można go sporządzić także wtedy, gdy każda ze stron wyrazi takie życzenie. Oryginał aktu notarialnego pozostaje w posiadaniu kancelarii notarialnej przez 5 lat, po tym czasie przechowuje go archiwum ksiąg wieczystych najbliższego sądu rejonowego.

Nie tylko kancelaria notarialna

Co do zasady akt notarialny sporządza notariusz. Poza Polską akt notarialny może stworzyć polski konsul, jednak musi posiadać upoważnienie od Ministerstwa Sprawiedliwości.

Określone czynności mogą być potwierdzone przez banki lub przewodniczący zarządu gminy jeśli w danej miejscowości nie ma kancelarii notarialnej. Mogą w ten sposób potwierdzać oryginalność podpisów. Do wystawiania protestu z powodu niezapłacenia jest uprawniony też urząd pocztowy.

Artykuł powstał w oparciu o materiały znalezione na notariusz-bydgoszcz.com.pl.