Ogólne zasady przekształcania spółek

Przekształcenie spółki możliwe jest na mocy uchwały o przekształceniu. Warto dowiedzieć się nieco więcej na temat całego procesu, a także zapoznać się z jego ogólnymi zasadami.

Proces przekształcania spółki

W celu przekształcenia spółki należy przede wszystkim sporządzić stosowny plan całego procesu. Musi on zawierać opinię biegłego rewidenta, a także niezbędne załączniki. Następnym krokiem procesu przekształcania spółek jest podjęcie uchwały oraz powołanie członków nowej spółki lub określenie jej wspólników. Ostatnim etapem przekształcenia spółek jest zawarcie umowy lub podpisanie statutu. Następnie należy dokonać w rejestrze wpisu nowej spółki oraz wykreślić poprzednią spółkę. Niezwykle istotnym etapem w całym procesie jest stworzenie planu przekształcenia spółki, który powinien obejmować wszystkie niezbędne elementy. Wśród nich można wskazać między innymi projekt umowy lub statutu.

Uchwała o przekształceniu

Przekształcenia spółek wymagają oczywiście powiadomienia wszystkich wspólników. Powinno to nastąpić dwukrotnie i nie później niż na miesiąc przed rozpoczęciem całego procesu. Uchwała o przekształceniu spółki może być zawarta przez wspólników lub zgromadzenie wspólników. Jest to w dużej mierze zależne od typu przekształcanej spółki. W uchwale powinny się znaleźć wszystkie najważniejsze informacje, dotyczące przekształcanych spółek. Wśród nich wymienia się typ spółki, zakres praw przyznanych wspólnikom, a także wysokość kapitału zakładowego.

Efekty przekształcenia spółki

Przekształcenia spółek polegają przede wszystkim na zmianie statusu prawnego konkretnego przedsiębiorstwa. Przekształcany podmiot traci dotychczasową formę prawną i otrzymuje nową formę prawną, zgodnie z którą będzie mógł funkcjonować. Nowa spółka otrzymuje wszystkie prawa i obowiązki spółki działającej wcześniej. Przysługują one spółce jako nowemu podmiotowi. Dotychczasowi wspólnicy stają się wspólnikami nowej spółki. Jeśli spółka zmienia również swoją nazwę, istnieje obowiązek podawania starej nazwy przez co najmniej rok od przekształcenia spółki.